chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

Teacher Wanted for the post of Municipality non graded subsidy .

विषय:शिक्षक आवश्यकता ।यस छेस्काम मा.वि. छेस्कामलाई पालिका अनुदान कोटामा नि.मा.वि. तहसम्म अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्न सक्ने कम्प्युटर सम्बन्धी word, excell, तथा power point राम्ररी चलाउन सक्ने तथा Nepali, English Typing तथा basic designing and printing गर्न सक्ने शिक्षकको आवश्यक्ता भएको हुँदा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुवाट दरखास्त आह्वानको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।१.विज्ञापन नं. […]