chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

Picnic 2079 organized by grade 10 students

कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थिहरुद्धारा २०७९ सालमा यसइइ परीक्षामा सहभागी हनु जानुअघि आयोजना गरीएको बनभाेज कार्यक्रमको झलकहरु ।