chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

विद्यालय आसपासमा मिसनबाट काठ कटान गर्न रोक लगाईको सम्बनधमा ।