chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

मा.वि. विज्ञान विषयको शिक्षक आवश्यक्ता २०८०।०१।२०

यस विद्यालयलाई मा.वि. पालिका अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुवाट दरखास्त आह्वानको लागि यो सुचना प्रकासित गरिएको छ ।