chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

कक्षा ८ को ग्रेड बृद्दि परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको सम्बन्धमा २०८०–०१–१७

शैक्षिक सत्र २०७९ सालमा छेस्काम माद्यमिक विद्यालयबाट कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी भई ग्रेड बृद्दि परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रकाशान भएको हुँदा कक्षा ९ मा सिफारिस हुन योग्य विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा संपर्क गरी भर्ना गर्नको लागि जानकारी गरिन्छ ।